Opiekun w domu pomocy społecznej NOWOŚĆ!!!

Opiekun w domu pomocy społecznej stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii; aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.

Kierunek 2-letni (4 semestry) z uprawnieniami szkoły publicznej. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. O przyjęcie do Szkoły mogą się ubiegać osoby z minimum średnim wykształceniem. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Po ukończeniu nauki otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły policealnej dla dorosłych.

 

Program nauczania:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Podstawy organizacji Domu Pomocy Społecznej
 2. Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka
 3. Teoretyczne podstawy opieki
 4. Język migowy
 5. Język obcy w pomocy społecznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Opieka i pielęgnacja człowieka
 2. Aktywizacja osoby podopiecznej
 3. Trening umiejętności społecznych
 4. Praktyki zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikację Z.6. - Opiekun w domu pomocy społecznej - odbywa się pod koniec klasy drugiej.

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej dostępna tutaj.

 

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 • rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego
  i społecznego osoby podopiecznej;
 • opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej;
 • sprawowania opieki nad osobą podopieczną oraz udzielania jej wsparcia emocjonalnego;
 • utrzymywania sprawności i aktywizowania podopiecznych;
 • wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego.

 

Perspektywy zatrudnienia:

 • Domy Pomocy Społecznej,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 • Środowiskowe Domy Samopomocy,
 • Dzienne Domy Pomocy Społecznej,
 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
 • Oddziały szpitalne,
 • Własna działalność gospodarcza.

 

W dniu zapisu należy złożyć:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły dostępne tutaj lub w sekretariacie Szkoły,
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 3 zdjęcia o wymiarach 37x52 mm,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie od lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania dostępne jest w sekretariacie szkoły),
 • Kserokopia dowodu osobistego.

 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie