Szkoła Branżowa II stopnia

System nauczania: zaoczny (nauka w soboty i niedziele)

Czas trwania nauki: 2 lata

Kształcenie w Szkole Branżowej II Stopnia daje możliwość kontynuacji kwalifikacji z wcześniej ukończonej Szkoły Branżowej I Stopnia. W szkole  Branżowej II Stopnia można uczyć się wyłącznie w tych zawodach które mają możliwość kontynuacji na poziomie technika. Nie ma możliwości uczenia się w zawodzie który nie ma wspólnej kwalifikacji ze Szkołą Branżową I Stopnia lub z ZSZ.  Kończąc Szkołę Branżową II Stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie. Ponadto Absolwent Szkoły Branżowej II Stopnia ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że realizujemy program MEN, a nasi uczniowie otrzymują świadectwa, legitymacje szkolne uprawniające do ulgowych przejazdów do 24 roku życia oraz zaświadczenia uprawniające do korzystania ze świadczeń ZUS, KRUS, MOPS, PCPR, Urzędu Pracy i innych. 

Dokumenty wymagane przy zapisie

 • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w szkole branżowej II stopnia
 • 2 zdjęcia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • dowód osobisty (do wglądu)

 

Kierunki kształcenia

 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik handlowiec
 • Technik przemysłu mody
 • Technik elektryk
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technik technologii drewna
 • Technik rolnik
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik budownictwa

 

 

 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie