Egzamin maturalny

Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości
i umiejętności, ustalone w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Do egzaminu maturalnego może przystąpić absolwent szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum
i technikum uzupełniającego.

Egzamin składa się z dwóch części:

  • ustnej - ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny,
  • pisemnej - ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej.


Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu:

  • wstępną - w terminie do 30 września,
  • ostateczną - w terminie do 7 lutego.

 

Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu (przedmiotów) w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu części pisemnej egzaminu.

 

W części pisemnej zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych przygotowują, w porozumieniu z CKE, okręgowe komisje egzaminacyjne, a zestaw do przeprowadzenia egzaminu
w danym roku ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są jednakowe w całej Polsce.

 

Wyniki egzaminu ustnego i pisemnego wyrażone są w skali procentowej.

 

Zdający zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z  egzaminu z danego przedmiotu, niezależnie od zdawanego poziomu.

 

Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie uzyskają 30% punktów tylko z jednego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy, mogą przystąpić do egzaminu „poprawkowego” z tego przedmiotu na tym samym poziomie, w okresie od sierpnia do września tego samego roku. Termin egzaminu ustala dyrektor CKE.

 

Absolwent, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu bądź zdał egzamin
z przedmiotów dodatkowych otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.

 

Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz  w części pisemnej.

 

Wyniki egzaminu z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego ale są odnotowywane na świadectwie dojrzałości.

 

Więcej informacji na temat egzaminu maturalnego znajdziesz tutaj.

 

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie